Kattenheye.Horse Auction

A horse for every budget!

Veilingsvoorwaarden - Online Auction - 2 to 6 September 2022

 1. Kattenheye.Horse Auction wordt georganiseerd door Tony Raman met maatschappelijke zetel te Lagen Heirweg 9, 9270 Laarne - België.
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.
 3. Tony Raman verkoopt via haar website paarden (embryo's, veulens, fokmerries, ...) en sperma namens en voor hun eigen rekening. De koper dient zich via de website www.kattenheye.horse te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de Kattenheye.Horse Auction.
 4. De paarden worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling. De veterinaire rapporten kunnen online bekeken worden.
 5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door Kattenheye aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.
 6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO. De veiling verloopt volgens de volgende biedstappen: Van 500 euro - 20.000 euro per €500,- Van 20.000 - 50.000 euro per €1000,- Van 50.000 euro - 100.000 euro per €2000,-
 7. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een kavel zal de veiling betreffende dat kavel automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.
 8. De koper betaalt geen commissie bovenop de toewijzingsprijs.
 9. Alle loten worden op het einde van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst.
 10. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.
 11. Het veulen kan op kosten van de koper, op een door Kattenheye aangegeven tijdstip (niet eerder dan de leeftijd van 4.5 maanden), opgehaald worden in Laarne. De ophaling zal pas plaatsvinden zodra het afrekeningsbedrag zoals gedefinieerd in artikel 9 is bijgeschreven op de rekening van Kattenheye. De veulens kunnen verzekerd worden op kosten van de koper (eventueel via Catherine De Buyl Assurance). Veulens die hier in opfok blijven, worden verplicht verzekerd via die aangeboden verzekering, op kosten van de koper. De aansprakelijkheid en het risico ten aanzien van de geveilde veulens gaat over van de verkoper op de koper, onmiddellijk na afslag van het veulen.
 12. Embryo's of fokmerries kunnen op kosten van de koper, op een door Kattenheye aangegeven tijdstip, opgehaald worden in Laarne. De ophaling zal pas plaatsvinden zodra het afrekeningsbedrag zoals gedefinieerd in artikel 9 is bijgeschreven op de rekening van Kattenheye. De embryos/fokmerries kunnen op kosten van de koper verzekerd vanaf de periode na de veiling tot 120 dagen na de geboorte. De aansprakelijkheid en het risico ten aanzien van de geveilde loten gaat over van de verkoper op de koper, onmiddellijk na afhaling van de fokmerrie/draagmoeder op Kattenheye.
 13. In het geval van een draagmerrie kan de merrie op kosten van de koper na het spenen terug afgeleverd te worden op Kattenheye. Het transport van de draagmerrie van Kattenheye terug naar haar eigenaar is op kosten van de verkoper. Voor de waarborg van de draagmerrie wordt een extra kost van €3000,- excl. BTW gerekend. Dit bedrag wordt door de koper aan de verkoper betaald. Wanneer de draagmerrie in goede conditie aan Kattenheye geleverd wordt zal dit bedrag aan de koper terugbetaald worden. Het is ook mogelijk de draagmerrie over te kopen voor een bedrag van €4000,- excl. BTW.
 14. Aan het sperma dat op deze veiling wordt verkocht worden geen rechten ontleend. Dit wil zeggen, Kattenheye biedt geen enkele drachtgarantie op het sperma dat wordt aangeboden.
 15. De informatie betreffende de veulens, embryo's, fokmerries, .. is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de veulens, embryo's, fokmerries, .., zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Kattenheye is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website en online catalogus.
 16. In geval van export van het veulen zal de koper binnen 3 maanden na afhaling van het veulen op Kattenheye een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
 17. Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Verkoper en Koper.
 18. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en de rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.
 19. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.

Contact

Kattenheye

Lagen Heirweg 9

9720 Laarne - België

Tony & Mieke Raman

Email: [email protected]

Tel: +32 498 16 78 05

Copyright © 2024 Domani Equestrian - All rights reserved